TRANG CHỦ | THẮNG CẢNH | | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | ẢNH | LIÊN HỆ
Du lịch Nam Đô
Giới thiệu
Du lịch trong nước
Du lịch nước ngoài
Du lịch học đường
Tour Du xuân
Hội nghị - Hội thảo
Dịch vụ vận chuyển
Giải trí
Dịch vụ hỗ trợ
Các dịch vụ khác
Liên kết
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
1 Đơn vị VNĐ

Hà Nôị - Bãi Lữ Resort - Hà Nôị

Ngµy 1 : Hµ Néi – b·i l÷

05h30 xe vµ HDV Nam §« ®ãn quý  kh¸ch t¹i ®iÓm hÑn. 06h00 xuÊt ph¸t ®i B·i L÷.

Tr­a: §Õn B·i L÷ quý kh¸ch nhËn phßng nghØ ng¬i, ¨n tr­a.

ChiÒu: Quý kh¸ch tù do t¾m biÓn B·i L÷, t¾m bÒ b¬i n­íc ngät hoÆc th­ gi·n t¹i nh÷ng chiÕc ghÕ vµ gi­êng n»m ngay t¹i b·i biÓn.

Tèi : ¡n tèi t¹i nhµ hµng, nghØ ng¬i, th¨m quan. 

Ngµy 2 : b·i l÷ resort

S¸ng: Quý kh¸ch tù do t¾m biÓn hoÆc tham gia vµo c¸c trß th­ gi·n cña khu du lÞch, ¨n tr­a. 

ChiÒu: Quý kh¸ch tù do t¾m biÓn B·i L÷.

        Tèi : ¡n tèi t¹i nhµ hµng, nghØ ng¬i, th¨m quan.   

Ngµy 3 : b·i l÷  - Hµ Néi

S¸ng: Quý kh¸ch t¾m biÓn, ¨n s¸ng, tù do mua s¾m ®Æc s¶n, ¨n tr­a t¹i nhµ hµng.

12h00 tr¶ phßng xe ®­a ®oµn vÒ Hµ Néi. 

18h00 VÒ ®Õn Hµ Néi - Chia tay kÕt thóc chuyÕn ®i.

 

Møc gi¸ trän gãi tÝnh cho 01 kh¸ch: 2.650.000®

(¸p dông cho ®oµn 30 kh¸ch trë lªn)

Bao gåm: Xe « t« ®iÒu hoµ vËn chuyÓn, nghØ phßng Deluxe Ocean View (Mountain View) 02 ng­êi/phßng, møc ¨n 170.000®/b÷a chÝnh, ¨n s¸ng Buffet (kh«ng bao gåm b÷a s¸ng ®Çu tiªn + b÷a tèi cuèi cïng), b¶o hiÓm du lÞch, HDV du lÞch  suèt tuyÕn, phÝ dÞch vô tæ chøc.

Kh«ng bao gåm: ThuÕ GTGT, chi phÝ c¸ nh©n.

Ghi chó:

* TrÎ em d­íi 6 tuæi miÔn phÝ

* TrÎ em tõ 6 ®Õn 10 tuæi tÝnh b»ng nöa xuÊt ng­êi lín (Ngñ chung víi ng­êi lín, ¨n mét xuÊt riªng ).

*.TrÎ em tõ 11 tuæi trë lªn tÝnh b»ng ng­êi lín.

L­u ý: NÕu Quý kh¸ch ®i vµo c¸c ngµy cuèi tuÇn céng thªm 250.000®/ 01 kh¸ch.

Nam Do tours khuyÕn m¹i kh¨n l¹nh, n­íc kho¸ng, mò du lÞch cho quý kh¸ch!

nam do tours rÊt h©n h¹nh ®­îc phôc vô quý kh¸ch !Đặt tour
Họ và tên
Email
Điện thoại
Ghi chú
Số khách
Gói tour
Loại tour


Các tour khác ở Nghệ An

Hỗ trợ trực tuyến
YIM: namdotour
(84-4) 9260 996
Đối tác
Thống kê
Truy cập: 80100
Design by Niemtin JSC