TRANG CHỦ | THẮNG CẢNH | | TIN TỨC | HỎI ĐÁP | ẢNH | LIÊN HỆ
Du lịch Nam Đô
Giới thiệu
Du lịch trong nước
Du lịch nước ngoài
Du lịch học đường
Tour Du xuân
Hội nghị - Hội thảo
Dịch vụ vận chuyển
Giải trí
Dịch vụ hỗ trợ
Các dịch vụ khác
Liên kết
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
1 Đơn vị VNĐ

HN - Eureka Linh Trường - HN

Ngµy 1 : Hµ Néi – Linh trƯ­êng

06h00 xe vµ HDV Nam §« ®ãn quý kh¸ch t¹i ®iÓm hÑn. 06h30 xuÊt ph¸t ®i Linh Tr­ưêng. §Õn Hµ Nam ¨n s¸ng, nghØ ng¬i.

Tr­a: §Õn Linh Tr­êng quý kh¸ch nhËn phßng nghØ ng¬i, ¨n trư­a.

ChiÒu: Quý kh¸ch tù do t¾m bÓ, t¾m biÓn Linh Trư­êng hoÆc thư­ gi·n t¹i nh÷ng chiÕc ghÕ vµ gi­ưêng n»m ngay t¹i b·i biÓn.

Tèi : ¡n tèi t¹i nhµ hµng, nghØ ng¬i, th¨m quan. 

 

Ngµy 2 : Linh TrƯ­êng resort

S¸ng: Quý kh¸ch tù do t¾m bÓ, t¾m biÓn hoÆc tham gia vµo c¸c trß thư­ gi·n cña khu du lÞch, tham quan, ¨n tr­a. 

ChiÒu: Quý kh¸ch tù do t¾m biÓn Linh Tr­ưêng.

        Tèi : ¡n tèi t¹i nhµ hµng, nghØ ng¬i, th¨m quan.   

 

Ngµy 3 : linh tr­Ưêng - Hµ Néi

S¸ng: Quý kh¸ch t¾m biÓn, ¨n s¸ng, tù do mua s¾m ®Æc s¶n, ¨n tr­ưa t¹i nhµ hµng.

12h00 tr¶ phßng xe ®­ưa ®oµn vÒ Hµ Néi. 

18h00 VÒ ®Õn Hµ Néi - Chia tay kÕt thóc chuyÕn ®i.

 

 

 

Mức giá cho 01 khách: 2.590.000Đ

(áp dụng cho đoàn 30 khách trở lên - đi ngày thường)

 

Bao gåm: Xe « t« ®iÒu hoµ vËn chuyÓn, nghØ t¹i khu Family Villa Sea View 06 ng­ưêi/c¨n hé (3 phßng ngñ), møc ¨n 200.000®/b÷a chÝnh, ¨n s¸ng buffet t¹i kh¸ch s¹n, b¶o hiÓm du lÞch, HDV du lÞch suèt tuyÕn, phÝ dÞch vô tæ chøc.

Kh«ng bao gåm: ThuÕ GTGT, chi phÝ c¸ nh©n.

 

nam do tours rÊt h©n h¹nh phôc vô quý kh¸ch !Đặt tour
Họ và tên
Email
Điện thoại
Ghi chú
Số khách
Gói tour
Loại tour


Hỗ trợ trực tuyến
YIM: namdotour
(84-4) 9260 996
Đối tác
Thống kê
Truy cập: 80101
Design by Niemtin JSC